פרטי יועץ

דף הבית/יועצים/פרטי יועץ

01 : מספר

מסמכים לעיון

קול קורא להירשם למאגר היועצים בתחום המשפטי החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע”מ (להלן: “החברה”) מזמינה בזאת מציעים להירשם למאגר היועצים בתחום המשפטי. יש למלא את בקשת ההצטרפות באמצעות הטפסים המופיעים באתר החברה ובמשרדי החברה, בכפוף לאמות המידה והתבחינים, כמפורט בטפסי הבקשה ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת: ksaba-com.co.il.www. מובהר בזאת כי פניה זו הינה חלק מהליכי ההשתתפות להיכלל במאגר, כאשר במידה והמועמד ייכלל במאגר, רשאית החברה, בהתאם לשיקול דעתה, לפנות ליועצים הנכללים במאגר בבקשה לקבלת הצעות מחיר. את טפסי הבקשה להיכלל במאגר ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה. את הבקשות להצטרפות יש להגיש באמצעות הדוא”ל בכתובת mork@ksaba.co.il אין באמור לעיל, כדי להוות כל הבטחה ו/או התחייבות מטעם החברה להתקשר עם מי מהמועמדים ו/או כדי להוות התחייבות כלשהי בדבר היקף ההתקשרות העתידית, אם בכלל ו/או כל התחייבות להכללת המועמדים במאגר היועצים ואנשי המקצוע של החברה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לנוסח מסמכי הבקשה, יגברו הוראות הבקשה. בכבוד רב, שגיא חן, מנכ”ל החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע”מ
קול קורא להירשם למאגר היועצים בתחום המשפטי החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע”מ (להלן: “החברה”) מזמינה בזאת מציעים להירשם למאגר היועצים בתחום המשפטי. יש למלא את בקשת ההצטרפות באמצעות הטפסים המופיעים באתר החברה ובמשרדי החברה, בכפוף לאמות המידה והתבחינים, כמפורט בטפסי הבקשה ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת: ksaba-com.co.il.www. מובהר בזאת כי פניה זו הינה חלק מהליכי ההשתתפות להיכלל במאגר, כאשר במידה והמועמד ייכלל במאגר, רשאית החברה, בהתאם לשיקול דעתה, לפנות ליועצים הנכללים במאגר בבקשה לקבלת הצעות מחיר. את טפסי הבקשה להיכלל במאגר ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה. את הבקשות להצטרפות יש להגיש באמצעות הדוא”ל בכתובת mork@ksaba.co.il אין באמור לעיל, כדי להוות כל הבטחה ו/או התחייבות מטעם החברה להתקשר עם מי מהמועמדים ו/או כדי להוות התחייבות כלשהי בדבר היקף ההתקשרות העתידית, אם בכלל ו/או כל התחייבות להכללת המועמדים במאגר היועצים ואנשי המקצוע של החברה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לנוסח מסמכי הבקשה, יגברו הוראות הבקשה. בכבוד רב, שגיא חן, מנכ”ל החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע”מ

מסמכים לעיון

צור קשר