מכרזים פרט

דף הבית/מכרזים/מכרזים פרט

מכרז פומבי מס' 03/2022 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות שידרוג, שיפוצים, תחזוקה ובנייה ברחבי העיר כפר סבא

12:00 : שעה
2022-05-22 : מועד אחרון
03/2022 : מספר

מסמכים לעיון

מסמכים לעיון