פיתוח עסקי

בתחום הפיתוח העסקי מצויים פרויקטים הנבחרים בשים לב לתרומתם למרחב הציבורי בכלל ולתושבי העיר בפרט

האגף מתאפיין ביזום פרויקטים חדשים ובייצור מנועי צמיחה לחברה במטרה לתרום לשיפור האיתנות הפיננסית והרווחיות של החברה בעידן תחרותי. פרויקטים אלו ממומנים ממקורות עצמאיים של החברה וממקורות חיצוניים ומהווים את עיקר פעילות החברה בתחום הפיתוח העסקי. צורת עבודה משולבת זו מפחיתה את התלות בתקציב העירייה מחד גיסא, ומאידך מרחיבה את מגוון הפרויקטים והפעילויות אותן ניתן לקיים לטובת העיר ותושביה.